elme bartar ستاره

دانستني هاي فضا و ستاره

سال 2012 و نابودی جهان؟!؟!

فرقه اي از مسيحيان نيز معتقدند که مسيح در آخر الزمان ظهور خواهد کرد وظهور مسيح به منزله نابودي جهان است . اين افراد پيش بيني هاي خود را ازمنابعي همچون تورات و زبور اخذ کرده اند اما در اديان و تمدنهاي وفرهنگهاي ديگر نيز شاهد اين پيش بيني هستيم که پايان جهان در سال 2012 ميباشد.
بعضی این موضوع را به امام زمان و نابودی اسراییل مربوط میدانند.
ايندر حالي است که برخي از دانشمندان اسلامي معتقدند که نابودي اسرائيل درسال 2012 شروع نابودي ظلم و شر در جهان بوده اما لزوما به معناي نهايت وپايان اين جهان نيست.
به هر حال شايد بسياري از ما آرزوي نابودي اسرائيل را داشته باشيم ولو به قيمت نابودي کل جهان .
آنچه در اين مقاله به آن مي پردازيم تخفيف مدت ده سال از سال 2022 به 2012نيست بلکه بر اساس مطالعات علمي و ديني انجام شده مي باشد . فهد الاحمديدر اين خصوص مي گويد : در سال 1986 دانشمندان زمين شناسي لرزشهايالکترومغناطيس را از عمق صخره هاي زمين دريافت و ثبت کردند که قدرت آن به7.6 هرتز در ثانيه مي رسيد و به زودي متوجه شدند که اين لرزشها بطورهماهنگ و مساوي در تمام نقاط زمين وجود دارد و قابل ثبت و اندازه گيري ميباشد . دانشمندان اين لرزشهاي الکترومغناطيس را خاص کره زمين دانسته و بهآن لقب "ضربات نبض زمين " را اطلاق نمودند .
 
 
 
 
 

با مطالعات بيشتر برروي اين امواج الکترومغناطيس مشخص شد که شدت اين امواج در حال کاهش بودهبطوريکه برخي از دانشمندان معتقدند اين امواج تا سال 2012 بطور کلي محوخواهد شد . همانطور که مي دانيم کره زمين داراي يک جو مغناطيسي در اطرافخود بوده که محافظ زمين در برابر پرتو ها و اشعه هاي خطرناک کيهاني ميباشد . جهت اين ميدان مغناطيسي در طي عمر زمين بارها دستخوش تغيير شدهبطوريکه سنگهاي حاوي عنصر آهن در صخره هاي آتشفشاني اين موضوع را تاييدثابت مي نمايد . در عصر کنوني نيز اين حوزه مغناطيسي به شدت در حال کاهشمي باشد بطوريکه بعضي از دانشمندان معتقدند اين حوزه مغناطيسي قبل ازاينکه مجددا به تدريج به حالت ارتفاع در لرزشهاي الکترومغناطيسي باز گرددتا سال 2012 بطور کامل ناپديد خواهد.

اين تاريخ دقيقا در مقاله ايقديمي باعنوان " آيا جهان در سال 2012 پايان خواهد يافت" آمده است . دراين مقاله بر اساس پيشگويي سرخپوستان " مايا" نهايت جهان در اين تاريخ پيشبيني شده است . هر چند ملل متعددي سعي در پيش گويي تاريخ پايان جهان نمودهاند اما تمدن " مايا " در امريکاي لاتين با رسم جداول رياضي و محاسباتفلکي دقيق و پيچيده اي تعداد زيادي از بلاياي آسماني و اتفاقات طبيعي واموري از قبيل سيل و طوفان و خشکسالي را بطور دقيق پيش بيني و ثبت نمودهاست .

اما پيشگويي بزرگ مايا در خصوص تاريخ پايان اين جهان موردتوجه بسياري از مورخين قرار گرفته زيرا اين پيشگوييها نه بر اساس اساطير وخرافات و پيش گويي هاي منجمان بلکه بر اساس محاسبات دقيق رياضي و متابعتان در زماني طولاني صورت گرفته است .

نکته قابل توجه در اين خصوصتنها حقايق زمين شناسي در اين خصوص نبوده بلکه تمدنهاي جهاني ديگري در اينعقيده مشترک هستند که سال 2012 سالي مصيبت بار براي جهان است .مثلا درآسيا در کتابهاي منجمين چيني آمده است که مدت "امپراطوري شانج " که از سال1766 قبل از ميلاد مسيح در چين حکومت مي کرده اند بمدت 3778 سال و تاپايان جهان ادامه خواهد داشت و اين تاريخ تقريبا مطابق با سال 2012ميلادي مي باشد .

در فرانسه نيز بر اساس پيش گويي هاي نوستراداموس " مستشار ملک شارل نهم "آمده است که سيارات منظومه شمسي در پايان دو هزار سال دچار آشفتگي شده وپس از 12 سال بعد از آن يعني 2012 موجب ويراني و نابودي حيات خواهند شد.اين پيشگويي مجددا در سال 1980 در ژاپن قوت گرفت هنگامي که دانشمندرياضيدان ژاپني " هايدو ايتاکاوا" بيان داشت که مجموعه سيارات منظومه شمسيدر اگوست سال 2012 در يک پديده اي نادر همگي در يک خط در پشت خورشيد قرارخواهند گرفت و اين موضوع سبب تغييرات شديد جوي و آب و هوايي در کره زمين وپايان حيات بر روي آن خواهد شد .

نکته عجيب تر اينکه اديان سه گانه آسماني در اين موضوع که سال 2012 سال مصيبت باري خواهد بود اتفاق نظر دارند .

درحاليکه قوم "مايا " معتقد است که بشر در دوره هاي مساوي زماني پنج هزارساله عمر مي کند ، همين نظريه را در تورات شاهد هستيم که معتقد است خلقتانسان از زمان پيدايش و بقاي آن بر روي زمين پنج هزار سال طول خواهد کشيدکه انتهاي آن بر اساس تورات سال 2012 مي باشد . اين پيشگويي موافقبسياري از پيشگوييهاي مسيحي مي باشد که غالب آنها از کتب عهد عتيق و توراتبرگرفته شده و بيشتر مسيحيان همانند ما مسلمانان اعتقاد به ظهور مهدي دراخر الزمان دارند.

بسياري از مسيحيان بر اساس پيش بيني دانيال نبي در انجيل معتقدند که ظهور مهدي در تاريخ 2012 مي باشد .

شيخامين جمال الدين در کتاب " عمر امت اسلام و نزديکي ظهور مهدي عليه السلام" مي گويد : به نظر من سال 2012 سال نابودي دولت اسرائيل نيست بلکه سالشروع شکستها و نابودي اسرائيل به دست مهدي "عج" و يارانش خواهد بود وزوال پايان کيان اسرائيل به دست عيسي مسيح خواهد بود . مشابه اين کلام رامي توان در کتاب " يوم الغضب" نوشته شيخ سفر الحوالي يافت انجا که ميگويد:" سوال آخر و سخت اين است که روز خشم خداوند کي فرا مي رسد و خداوندچه وقت اين جرثومه پليدي ( اسرائيل) را از روي زمين محو خواهد کرد و چهوقت بيت امقدس از بند يهود آزاد خواهد شد... همانا پيش بيني دانيال صحيحاست زيرا دوره بين سختي و فرج 45 سال خواهد بود و لذا مي گوييم با توجه بهتاسيس اين جرثومه پليدي در سال 1967 مي توان گفت که پايان و يا شروع زوالآن در 45 سال بعد يعني 2012 خواهد بود .

[hr:1tx6heu1]


2-

ایان دنیا طبق شواهدات باستانی و علمی در سال 2012 ! ! !
قبیله ای به نام مایا که چند هزار سال پیش در امریکای مرکزی زندگی می کردهاند دارای علم و فدرتی بوده اند که هنوز دانشمندان حیران مانده اند اناناین دانش ها را چگونه بدست اورده اند؟
مثلا انان تمام حورشید گرفتگی ها و ماه گرفتیگی ها را تا سال 2012 پیشگوئیکرده اند و تمام انها طبق برنامه مایا در حال وقوع است ! ! ! انها دقیقاتاریخ چنگ های چهانی را به درستی پیشگوئی کرده بوده اند و جالب تر اینکهانها عکس سفیه های فضائی را بر روی دیوار های معبد خود حک کرده اند ! ! !
انها حتی تعداد روز های یک سال ماه را می دانستند که 279 روز است
انها از اورانوس و نپتون خبر داشته اند .
تقویم مایا برای 400 ملیون سال استخراج شده اند.
این هائی که گفتم تنها بخشی از علم انها بود تا به برای موضوع اصلی را بیان کنم.
مایا می گوید 21 دسامبر سال2012 زندگی روی زمین به اتما خواهد رسید و دوره ی جدیدی روی زمین بوجود می اید! ! !
یک تیم امریکائی هم برنامه ای نوشته اند که پیش گوئی میکند واین برنامه سونامی را پیش گوئی کرد و این بار
برنامه می گوید در سال 2012 اتفاق بزرگی بر روی زمین می افتد.
مایا می گوید زمین از 5 دوره تشکیل شده است و در پایان هر دوره یه اتفاق خیلی بد می افته!!!
و جالب که طبق گفته مایا ما در دوره 5 هستیم و پایان دوره پنجم سال 2012 است
مایا گفته دوره های فبلی توسط هوا(باد)و اتش و سیل و .. بوده و شاید این دوره با زمین لرزه به پایان برسد
اما ....اما
طبق نظریه یکی از پیشگویان یونانی پسری در ایران به دنیا امده که در همانسال او سرنوشت دنیا را تغییر خواهد داد و این جای بسی خوشحالی است برای ماایرانیان و مردم دنیا

[hr:1tx6heu1]

حمله بيگانگان فضايي: اين پديدهدر ابتدا به موضوع بسياري از آثار هنري علمي تخيلي تبديل شد اما به تدريجمحققان دريافتند كه نگراني از حمله بيگانگان به زمين رو به افزايش است.تعداد موارد مشاهده يوفوها افزايش پيدا كرده و نشانه ها و مدارك زيادي ازمشاهده اين پديده هاي غريب ارائه شده است. از جمله اين شواهد تلاش دولتهايمختلف در سرتاسر جهان براي كنترل يوفوها طي 50 سال گذشته است. اما با وجودتمامي اين شواهد و مدارك كه بسياري آنها را خيالي و زاده توهم شاهدان ميدانند، احتمال وقوع حمله بيگانگان به زمين تا سال 2012 تنها 0.1 از 10تخمين زده شده است.

برخورد با زمين: هزاران انجمن اينترنتي و سايتهاي مختلف اعلام كرده اند زماني در اوايل قرن21 ميلادي سياره اي ناشناخته با زمين برخورد كرده و يا از فاصله اي بسيارنزديك از كنار آن عبور خواهد كرد و در نتيجه تمدن را نابود كرده و ياخسارات و دگرگوني هاي عظيم و جبران ناپذيري را بر روي زمين به جا خواهدگذاشت. اين سياره با نام خيالي "نيبيرو" سياره اي در منظومه خورشيدي فرضشده است كه در مداري نامنظم در حركت بوده و هر سه هزار و 700 سال يكبار بهقسمتهاي داخلي منظومه خورشيدي راه پيدا مي كند. شواهد بسيار كمي براياثبات اين نظريه ارائه شده است كه از آن جمله مي توان به معرفي 10 سيارهتوسط ناسا در سال 2005 اشاره كرد كه در خارج از منظومه خورشيدي به سر ميبرند و شايد تا سال 2012 به قسمتهاي داخلي منظومه خورشيدي وارد شده و ازنزديكي زمين عبور كنند. با اين همه احتمال وقوع اين برخورد 0.2 از 10تخمين زده شده است.

بحران خورشيدي: اين بحران يكياز معدود سناريوهايي است كه با انتهاي تقويم مايانها در ارتباط است و ميتواند پايه علمي داشته باشد. در اين سناريو كه احتمال وقوع آن 0.3 از 10برآورد شده است، تابشهاي شديد خورشيدي و يا انفجارهاي گازي در دسامبر 2012مي تواند زمين را در خود غرق كرده و نوع بشر را به همراه اكو سيستم زميننابود سازد. تا كنون شواهدي مبني بر وقوع چنين پديده اي در سال 2012 ارائهنشده اما ارتباطاتي ميان دوره هاي 11 ساله خورشيدي و چرخه زماني تقويممايانها يافته شده است. با اين حال با وجود اينكه شعله هاي خورشيدي ميتواند براي برخي از تجهيزات، ماهواره ها و فضانوردان مشكلاتي را ايجاد كنداما از قدرتي كه بتواند زمين را حداقل تا سال 2012 ويران سازد برخوردارنخواهد بود. تنها خطر جدي كه از سوي خورشيد زمين را تهديد مي كند، اتمامانرژي خورشيد و بلعيده شدن زمين توسط اين ستاره عظيم است كه آن نيز تا پنجبيليون سال آينده ممكن خواهد بود.

تغيير قطبهاي مغناطيسي: بسياري معتقدند قطبهاي مغناطيسي زمين در سالهايي نه چندان دور تغييرخواهند كرد و بر الگوي چرخش مداري زمين تاثير گذاشته و فاجعه اي بزرگ رابه وجود خواهد آورد. اين افراد مداركي از تغيير قطبي زمين در گذشته ارائهكرده و معتقدند اين تغييرات را مي توان با مطالعه نقاط خورشيدي و تئوريميدانهاي مغناطيسي مشاهده كرد. در عين حال برخي معتقدند مايانها و مصريانباستان نيز از وقوع چنين پديده اي در آينده آگاه بوده اند اما اين رازامروزه توسط دولتها مخفي باقي مانده است. محققان دانشگاه پرينستون و تولوسدر فرانسه با بررسي مدارك مختلف دريافته اند كه سياره زمين در حدود 800ميليون سال پيش دوراني را براي متعادل سازي قطبهاي خود پشت سر گذاشته است.تغيير زاويه 50 درجه اي در قطب شمال طي 20 ميليون سال از جمله شواهدي استكه محققان به آن دست يافته اند و بر همين اساس معتقدند امكان وقوع چنينپديده اي وجود دارد اما طي يك ميليون سال آينده و درصد احتمال وقوع آن يكاز 10 خواهد بود.

ابرآتشفشان: انفجار ابر آتشفشاني يكي از عظيم ترين انفجارهايي خواهد بود كه در تاريخبشر ديده شده و در اثر افزايش ميزان ماگما در هسته زمين و عدم وجود راهفرار از اين منطقه از زمين به وجود خواهد آمد. نتيجه چنين انفجاري پراكندهشدن ميزان زيادي از گازهاي سمي در اتمسفر زمين و پوشانده شدن قسمتهايزيادي از خشكي ها توسط ماگماها خواهد بود. تصاويري كه توسط ماهواره ها طيسالهاي گذشته به ثبت رسيده است نشانه هايي از تغيير را در سنگهاي مذاب زيرزميني نمايش مي دهد كه مي تواند درصد احتمال اين انفجار را يك از 10 ساختهو مدارك علمي را براي اثبات اين نظريه ارائه دهد.

نقطه اوج نفتي: كاهش ذخايرنفتي جهاني قطعا واقعيتي است كه مي تواند به فروپاشي سرمايه گذاري واقتصاد جهاني منجر شود. اما نظريه نقطه اوج نفتي درباره موضوع افزايشتقاضا در برابر ميزان توليد بحث مي كند بر اساس اين نظريه زماني فرا خواهدرسيد كه تقاضاي اين منبع انرژي از ميزان توليد آن پيشي خواهد گرفت. بهگزارش مهر، برخي معتقدند اين پديده در حال حاضر آغاز شده است اما برخيديگر آغاز آن را سال 2012 اعلام كرده اند. با اين همه و با وجود تلاش برايتوليد منابع جايگزين انرژي احتمال وقوع اين پديده 4 از 10 محاسبه شده است.

نابودي نسل زنبورها: 36 درصد از كندوهاي زنبور در ايالات متحده در زمستان 2008 به دليل اختلاليبه نام اختلال نابودي كلوني زنبورها از بين رفتند. اين اختلال كه طي آنتمامي زنبورهاي كارگر يك كندو به صورت ناگهاني مي ميرند و تنها زنبور ملكهبه جا مي ماند در چندين كشور اروپايي از جمله فرانسه، بلژيك، ايتاليا،پرتغال و اسپانيا رواج يافته است. تا كنون دلايلي مانند آفتها، تغييراتشديد جوي و امواج تلفن همراه عوامل بروز اين اختلال اعلام شده اند اماتاثير هيچ يك از آنها تا كنون به اثبات نرسيده است و از آنجايي كه تا كنوندرماني موثر نيز براي كنترل اين اپيدمي ارائه نشده است، پيش بيني مي شودنظريه انقراض زنبورها به زودي به واقعيتي تلخ تبديل شود.

با توجه به اين حقيقت كه پرورش بسياري از محصولات كشاورزي از جمله سويا،پنبه، دانه هاي روغني مانند بادام، انگور، سيب و گلهاي آفتابگردان نيازمندحضور زنبورها بوده و فعاليتهاي اين حشرات كوچك بر روي توليد 30 درصد ازغذاي جهان تاثيري مستقيم به جا مي گذارد، بالاترين احتمال نابودي حيات دراثر پديده اي طبيعي به اين نظريه ارائه شده و 7 از 10 تخمين زده شده است.

[hr:1tx6heu1]


مایاها قومی بودند که چند هزار سال پیش تو مناطق آمریکای مرکزی زندگیمی کردند، البته الان هم از قوم اونها بازماندگانی وجود دارن. حتما معبدزیر رو که متعلق به مایا هست رو دیدید:
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۸۸ساعت 15:22  توسط آرش صفاری  |